Hezenberg geen zorgcowboy: gemiddeld behaald resultaat ‘slechts’ 2,24%

In september 2019 maakte de pers bekend dat er door bepaalde zorgbedrijven in Gelderland grote winsten werden gemaakt. Ook stichting Hezenberg kwam voor in de top tien van meest winstgevende zorgbedrijven van Gelderland. Directeur bestuurder Anne Jan Kok licht de jaarcijfers graag toe.

“Gemiddeld was het resultaat van de Hezenberg van 2013 t/m 2018 maar 2,24 %. In de lijsten van de krant en Omroep Gelderland zijn ‘appels met peren’ vergeleken. Selectieve journalistiek die schade berokkent en geen goed beeld van de werkelijkheid geeft van de Hezenberg. Het onderzoek naar het financiële resultaat van de Hezenberg is oppervlakkig uitgevoerd en daarmee nietszeggend.
Vooropgesteld is de Hezenberg een stichting en is er geen sprake van winst maar van resultaat. Dit is een belangrijk verschil omdat er geen winstuitkeringen plaatsvinden in de richting van toezichthouders en bestuurder.

Tot 2017
In de jaren vóór 2017 heeft de Hezenberg meerdere jaren achter elkaar verliezen geleden. Er zijn door een interim-bestuurder maatregelen genomen, waardoor de organisatie weer een gezonde bedrijfsvoering is gaan ontwikkelen. De ingrepen zijn hard geweest, waardoor er weer een gezonde balans tussen de baten en de lasten is ontstaan. De ingrepen waren: inkrimping van het management naar zelforganiserende teams zonder managers, stopzetten van investeringen en onderhoud van de gebouwen. Onder andere deze organisatorische hervormingen hebben geleid tot de resultaten in 2017 en 2018.

Van 2017 tot 2020
De resultaten van 2017 en 2018 waren hard nodig om de verliezen van de jaren daarvoor te compenseren en worden nu gebruikt om de behandelingen in te richten volgens de meest recente inzichten. We doen dit door meer behandelend en begeleidend personeel aan te stellen, achterstallig onderhoud van de GGZ afdeling uit te voeren en onze lange termijn visie vorm te geven. Met als doel dat De Hezenberg niet teveel afhankelijk is van het politieke en/of economische klimaat, maar op basis van gezonde reserves steeds een relevante bijdrage kan leveren aan de samenleving.

2020 en verder
De komende jaren zullen de jaarresultaten weer normaliseren als gevolg van directe investeringen in de zorg en zal het resultaat ruim binnen de gestelde normen blijven. Met de resultaten van 2017, 2018 en 2019 zijn de verlieslatende jaren 2013, 2014 en 2015 weer gecompenseerd en is het gemiddelde percentage 2,8%. In onderstaand overzicht is dit in beeld gebracht.”